Parklife 2015 – van stadsdebat naar stadproject

Ook dit jaar slaat ParkLife zijn tenten op in het Tiense stadspark en wordt het groene hart van de stad omgetoverd tot een creatieve ontmoetingsplek.

De focus ligt dit jaar op de ‘toekomst van de stad’ en dit aan de hand van 4 stedelijke thema’s:

 • De sociale stad – aandacht voor de verschillende groepen in de stad
 • De ruimtelijke stad – aandacht voor de kwaliteit van de buitenruimte
 • De ecologische stad – aandacht voor groen, natuur, voedsel,…
 • De creatieve stad – aandacht voor kunst en cultuur

Een prachtproject dat een ongelooflijke meerwaarde biedt voor Tienen en de Tienenaar.

Bénichou Advocatenkantoor steunt ook deze tweede editie dan ook met veel plezier, als Tiense ondernemer en als Tiense inwoner.

Het volledige programma met alle activiteiten kan je terugvinden op de website van ParkLife: www.parklife.be.

ParkLife - Toekomst van de Stad

Rentevoeten Wet Betalingsachterstand Handelstransacties ongewijzigd in het 2e semester 2014

By Brahim Bénichou

De wettelijke interestvoet bij betalingsachterstand tussen ondernemingen bedraagt ook voor het 2e semester van 2014 7,5% voor overeenkomsten gesloten voor 16 maart 2013 en 8,5 % voor overeenkomsten gesloten, verlengd of hernieuwd vanaf 16 maart 2013.

Deze nalatigheidsinterest is tijdens het tweede semester van 2014 van toepassing op de laattijdige betalingen m.b.t. handelstransacties, wanneer tussen de partijen geen afwijkende rentevoet overeengekomen werd (art. 5 Wet Betalingsachterstand Handelstransacties).

Een volledig overzicht van de toepasselijke rentevoeten vindt u hier.

Minister schrapt minimumbedrag voor splitsing lineaire obligaties

Posted by: Brahim Bénichou

Vanaf 1 oktober 2014 moeten de splitsingsverrichtingen met betrekking tot lineaire obligaties (OLO’s) niet langer slaan op bedragen van 2.000 euro of een veelvoud van 2.000 euro van deze obligaties.

Ontslagnemend minister van Financiën, Koen Geens, heeft deze minimumbedragen voor de splitsing van OLO’s geschrapt via zijn besluit van 4 september 2014 (opheffing art. 5, MB van 12 december 2000). Lees verder

Elektronische handtekening bij aanvraag octrooi of aanvullend beschermingscertificaat

Posted by: Brahim Bénichou

Wie een uitvindingsoctrooi of een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen wil bekomen, kan daarvoor elektronisch een aanvraag indienen bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) via de procedures die op de pagina’s ‘Intellectuele Eigendom’ staan van de website van de FOD Economie.

Lees verder

Bénichou Advocatenkantoor steunt Advocaten zonder Grenzen!

Advocaten zonder Grenzen Advocaten Zonder Grenzen is een internationale NGO, gespecialiseerd in de verdediging van mensenrechten en ondersteuning van justitie.

Van Kathmandu tot Kinshasa, van Bogota tot Tunis, grijpen hun teams in.

Ze verdedigen personen die onrechtmatig in hechtenis verblijven, leiden lokale advocaten en magistraten op, en vertegenwoordigen slachtoffers van internationale misdaden in gerechtelijke procedures.

Het is dan ook met plezier dat Bénichou Advocatenkantoor de werking van Advocaten Zonder Grenzen vanaf heden permanent ondersteunt.

Want het streven naar gerechtigheid is universeel.

Voor meer info en om te weten hoe ook u Advocaten Zonder Grenzen kunt steunen, zie: www.adzg.be

Vereffening en ontbinding in één akte vereenvoudigd

By Brahim Bénichou De voorwaarden waaraan aandeelhouders moeten voldoen als zij in één enkele akte willen overgaan tot de ontbinding en onmiddellijke afsluiting van de vereffening van hun vennootschap werden met ingang van 24 mei 2014 licht gewijzigd. De “vereffening in één akte” is nu mogelijk wanneer (cumulatief):

 • geen vereffenaar aangeduid wordt;
 • het resterende actief door de vennoten zelf teruggenomen wordt;
 • de beslissing daartoe eenparig genomen wordt door de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders of vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn;
 • alle schulden ten aanzien van derden werden terugbetaald of dat de sommen die daarvoor nodig zijn geconsigneerd werden;
 • het eventueel vereiste verslag opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant vermeldt de hierboven bedoelde terugbetaling of consignatie in zijn conclusies (van toepassing bij de NV, BVBA, CVBA, Comm. VA, SE en SCE).

In het bijzonder is dus niet langer vereist dat:

 • er geen passiva meer zijn, aangezien verschuldigde bedragen aan derden-schuldeisers geconsigneerd mogen worden;
 • de vorderingen op rekening-courant van een aandeelhouder aan de vennootschap vooraf weggewerkt worden, aangezien nu uitdrukkelijk verwezen wordt naar de schulden “ten aanzien van derden”.

Deze aanpassing lost dan ook enkele praktische problemen op waar vennootschappen in het verleden op onbillijke wijze botsten wanneer zij in één enkele akte tot vereffening en ontbinding wensten over te gaan, met als gevolg dat nodeloos voor een duurdere en meer omslachtige ontbinding gegaan moest worden. Deze wijziging kan dan ook enkel toegejuicht worden. Bronnen: Art. 108 van de Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (BS 14 mei 2014). Art. 181 en art. 184, §5 W.Venn.

Publicatie artikel “Ambtshalve doorhaling van vennootschappen in de KBO” – In Foro

De bijdrage “Juridische gevolgen van de ambtshalve doorhaling van vennoootschappen in de KBO” van Brahim Bénichou werd gepubliceerd in het tijdschrift “In Foro“, het Ledenblad van de Unie der Rechters in Handelszaken van België.

Het integraal artikel kan geraadpleegd worden via deze link.

Bénichou, B., “Juridische gevolgen van de ambtshalve doorhaling van vennootschappen in de KBO”, In Foro 2014, afl. 3, blz. 8-13.

Nieuwe rentevoeten Wet Betalingsachterstand Handelstransacties

By Brahim Bénichou

De wettelijke interestvoet bij betalingsachterstand tussen ondernemingen bedraagt 7,5% voor overeenkomsten gesloten voor 16 maart 2013 en 8,5 % voor overeenkomsten gesloten, verlengd of hernieuwd vanaf 16 maart 2013.

Deze nalatigheidsinterest is tijdens het eerste semester van 2014 van toepassing op de laattijdige betalingen m.b.t. handelstransacties, wanneer tussen de partijen geen afwijkende rentevoet overeengekomen werd (art. 5 Wet Betalingsachterstand Handelstransacties).

Een volledig overzicht van de toepasselijke rentevoeten vindt u hier.